• Archives

  • Çevre Kirliliği

   Çöp kutuları veya çöp konteynırları yerine çevreye atılan ve bırakılan çöpler çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri dir.

   Devamı »

  • Çevre Kirliliği

   Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar oluşturan ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına “çevre kirliliği” denilir.

   cevre kirliligi

   Devamı »

  • Gürültü Kirliliği

   Gürültü kirliliği  diyince insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için ya da sürekli olarak zarar meydana getiren sesler anlaşılmakta dır.  Gürültü kirliliği yaratan başlıca kaynaklara örnekler şunlardır ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, sosyal donatım, eğlence araçları gibi….  Gürültü insanların sinir sistemlerinden, kan dolaşım sistemlerine ve kas gerilimlerine kadar çok çeşitli zararlar oluşturur. Gürültü zararlarına karşı kendimiz teknik ve biyolojik önlemler alınabilir.

   gurultu kirliligi

   Devamı »

  • Toprak kirliliği

   Canlıların yaşam kaynağı olan toprağa canlılar tarafından doğal olmayan maddeler pet şişe, petrol atıkları gibi… maddelerin toprağa karıştırılması toprağın kirlenmesini ve veriminin azalıp yok olmasına neden olmaktadır. Kirli toprakda bitkiler yetişemez ve toprakda yaşam süren solucan gibi canlılar yaşam süremez. Bu kirletici maddeler toprada yetişen bitkilerden insanlara kadar ulaşmaktadır.

   Toprak kirliliğne neden olan başlıca nedenler

   1) Ev, işyeri, hastane, ve sanayi atıkları

   2) Radyoaktif atıklar

   3) Hava kirliliği oluşan asit yağmurları

   4) Gerksiz yere aşırı yapay gübre ve ilaçlama yapılması

   5) Suların kirletilmesi ve bunun sonucunda su kirliliğini toprak kirliliğine neden olması ve özellikle toprak kirliliğnin yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.

   Toprak Kirliliğini Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

   1) Verimli topraklar izerinde sanayi ve yerleşim alanları kurulmamalı ve yeşil alanlar çoğaltılmalı

   2) Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalı ve toplanmalıdır.

   3) Tarım ilaçlarının  ve yapay gübre kullanımlarında yanlış uygulamalar önlenmeli

   4) Nükleer enerji kullanılımı bilinçli şekilde ypılmalıdır.

   Devamı »

  • Hava kirliliği resimleri

   Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ya da maddi zararlar getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasına denilir.

   Bir başka anlatımla hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunması olarakda tanımlayabiliriz. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenir.

   Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3′e ayıralım

   1 – Isınmadan Meydana Gelen Hava Kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanmasi hava kirliliğine yol açıyor.

   2 – Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör  dür.

   3 – Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması ), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelir.
   Hava Kirliliğinin Etkileri

   Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olur. Mesela; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbonmonoksit (CO)’in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinir. Bununla birlikte kükürtdioksit (SO2)’in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri bulunur. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürtdioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar verir.

   Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edildi. Bunun ise küresel ısınmaya yol açabileceği öngörülüyor.
   Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Başlıca Tedbirler:

   1) Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı ve ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı

   2) Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli, Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli dir.

   3) Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli, Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli, Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, 4)Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı, Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı dır.

   4) Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı, Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı dır.

   5) Bütün bu etkenlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.

   Devamı »

  • Su kirliliği

   Su kirliliği antropojin etkiler sonucunda ortaya çıkan, kullanımı kısıtlayan ya da engelleyen ve ekonomik dengeleri bozan kalite değişimlerine denilir . Su kirliliğinişöylede tanımlayabiliriz su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi, şeklinde gözlenen ve doğrudan ya da dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasına denilir.

   Devamı »

  • Çevre Kirliliği Resimleri

   Çevre kirliliği günümüzün en önemli sorunlarından birisidir. Küresel ısınmanın başlıca sebeplerindendir. İnsanoğlu olarak kendi yaşadığımız dünyayı kendi elimizle kirletip yokediyoruz.

   Devamı »

  Posts Tagged ‘çevre kirliliği resimleri’
TOP
Powered by WordPress | Theme by mg12 | Valid XHTML 1.1 and CSS 3

Website Statistics Gizlilik